Informacije za paciente

Zastopnik pacientovih pravic

Pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic. Le-ta lahko daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Osnovni podatki o najbližjem zastopniku pacientovih pravic:

Vlasta Cafnik
Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ljubljanska ulica 4/II, 2000 Maribor
telefon: 02 / 333 12 64 in 051 217 424
e-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si

Adela Postružnik
Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ljubljanska ulica 4/II, 2000 Maribor
telefon: 02 / 333 12 63 in 030 464 204
e-pošta: adela.postruznik@nijz.si

Varstvo pacientovih pravic

Na podlagi Zakon o pacientovih pravicah lahko vložite zahtevo za
1. obravnavo kršitev vaših pravic zaradi:

 • neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev.
  Rok za vložitev zahteve je 15 dni od nastanka domnevne kršitve
 • neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev
  pri nudenju zdravstvene oskrbe.

Rok za vložite zahteve je 30 dni po končani zdravstveni oskrbi Zahteva za 1. obravnavo kršitve pravic se lahko vloži v treh mesecih po preteku navedenih rokov, če ste za kršitev izvedele kasneje oz. če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Postopek vložitve zahteve za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic
V zasebni ordinaciji se vsi zaposleni, ki sodelujemo v procesu zdravljenja trudimo, da pri delu preprečimo nastanek kršitve pacientovih pravic. V kolikor pa kot pacient kljub temu menite, da je v postopku izvajanja zdravstvene oskrbe prišlo do neustreznega ravnanja oz. neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev, imate na podlagi Zakona o pacientovih pravicah možnost zahtevati ustrezno obravnavo. Nastali nesporazum bomo poskusili rešiti takoj z dodatnimi pojasnili, v kolikor pa z dodatnimi pojasnili niste zadovoljni, lahko vložite zahtevo za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic.

Kako se vloži zahteva za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic?
Ustna zahteva: torek 12.00 – 13.00
Pisna zahteva: posredujte jo po pošti na naš naslov:

Očesni center Hudovernik d.o.o.
Ambulanta: Pohorska ulica 21
2000 Maribor

Po elektronski pošti: info@oc-hudovernik.si

Zahteva za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic mora imeti naslednje podatke:

 1. osebno ime, naslov ter kontaktne podatke pacienta
 2. opis domnevne kršitve vaših pravic
 3. podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oz. zdravstvenih sodelavcih
 4. podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah
 5. čas in kraj domnevne kršitve vaših pravic, morebitne posledice in morebiten predlog rešitve spora

Če pisna zahteva ne vsebuje teh sestavin, potrebnih za obravnavo, mora pacient v dodatnem 8- dnevnem roku zahtevo dopolniti. Če pacient zahteve v dodatno določenem roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. Če iz pisne zahteve ne bi bilo možno razbrati, kdo jo je vložil, ali če je le-ta žaljiva ali prepozna, zahteva ne bo obravnavana.

Vašo pisno ali ustno 1. zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic bomo obravnavali po določilih Zakona o pacientovih pravicah. V primeru, da z odločitvijo ne bi bili zadovoljni, lahko nadaljujete postopek pri Komisiji RS za varstvo pacientovih pravic z vložitvijo 2. zahteve za varstvo pacientovih pravic.

Pristojna oseba za obravnavo zahteve za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic je:
Helena Gerbec, dr. med.

Pooblaščena oseba za varnost pacientov, zaposlenih in drugih:
Mojca Hudovernik, direktorica

Pacientove pravice in dolžnosti

ZAKON O PACIENTOVIH PRAVICAH
(Uradni List RS, št. 15/2008 z dne 11.2.2008)

Namen zakona je omogočiti enakopravno, primerno, kakovostno
in varno zdravstveno oskrbo, ki temelji na zaupanju in spoštovanju
med pacientom in zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim
sodelavcem. Zakon navaja naslednje pravice in dolžnosti pacientov:

PRAVICE PACIENTA:

 • Pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev,
 • Pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi,
 • Pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev,
 • Pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
 • Pravica do spoštovanja pacientovega časa,
 • Pravica do obveščenosti in sodelovanja,
 • Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
 • Pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje,
 • Pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
 • Pravica do drugega mnenja,
 • Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
 • Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
 • Pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,
 • Pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

PACIENTOVE DOLŽNOSTI:
Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe je pacient dolžan:

 • Dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
 • V času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil,
 • Dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v družini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa,
 • Obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavljajo med zdravljenjem,
 • Biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
 • Spoštovati objektivne urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • Pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.

Povezave

ZZZS